Palvelun varaajan tietosuojaseloste

PALVELUN VARAAJAN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Suomen Ilmailumuseo / Suomen Ilmailumuseosäätiö
  Osoite: Karhumäentie 12, 01530 Vantaa
  Muut yhteystiedot: puh. 09 8700 870, info(at)ilmailumuseo.fi
 2. Rekisterin yhteyshenkilö
  Nimi: Pia Illikainen
  Puhelin: 044 239 5030
  Sähköposti: pia.illikainen(at)ilmailumuseo.fi
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Ilmailumuseon palveluvaraajan rekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Suomen Ilmailumuseon palveluita varaavien henkilöiden ja yritysten yhteystietojen tallentaminen, varausten seuranta ja palveluiden laskutus.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
 • Varaajan nimi
  • Organisaation nimi ja y-tunnus
  • Puhelinnumero
  • Katuosoite
  • Sähköpostiosoite

Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää yksityishenkilöiden henkilötunnuksen (yksityishenkilö laskutusasiakkaana).

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Suomen Ilmailumuseon palveluita varanneiden yhteydenotoista joko puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen lomakkeen kautta.
 1. Tiedon säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröidyn tietoja säilytetään korkeintaan viiden vuoden ajan edellisestä palveluvarauksesta, jollei rekisteröity pyydä tietojen poistamista aiemmin. Mikäli henkilö ei peruutuksen jälkeen ole enää yhdelläkään listalla, katsotaan, että hänen tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin varausten hallintaa ja laskutusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ilmailumuseon palveluita varanneiden tiedot tallennetaan Salesforce-palveluun, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Palvelu on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (Privacy Policy Framework).
  Lisätietoa: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  Laskutusasiakkaiden tiedot siirretään Finago-taloudenhallintajärjestelmään https://finago.com/fi/tietosuojaseloste/
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa
  B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
  Rekisteri säilytetään järjestelmän ylläpitäjän Salesforcen sekä laskutusasiakkaiden kohdalla Finagon palvelimella. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain Suomen Ilmailumuseon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt tai heidän valtuuttamansa henkilöt, joilla on järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
 2. Rekisteröidyn oikeudet
  A. Oikeus saada pääsy tietoihin
  Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.
  B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
  C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
  D. Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa osoittamalla pyyntönsä rekisterin yhteyshenkilölle.
  E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 3. Tietoja käsittelevät tahot
  Suomen Ilmailumuseon henkilökunta, Salesforce-palvelu ja lisäksi laskutusasiakkaiden kohdalla Finago-palvelu.
X