Aineiston luovuttajien rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Ilmailumuseosäätiö sr (Suomen Ilmailumuseo), Karhumäentie 12, 01530 Vantaa, y-tunnus 1442039-9

 

Yhteyshenkilö

Suomen Ilmailumuseon intendentti

 

Rekisterin nimi

Aineiston luovuttajien rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki 729/1992, Valtioneuvoston asetus museoista (2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu mm. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohtaan (alakohta e): Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Rekisterin pitäjän jatkuvana tehtävänä on tallentaa ja tutkia suomalaiseen ilmailuun liittyviä valokuvia, esineitä, arkistomateriaalia sekä kulttuuriympäristötietoa.

Henkilötietoja käytetään aineiston kokoelmanhallintaan ja niiden avulla selvitetään objektin aiempia omistus- ja käyttötietoja joiden perusteella määräytyy osa objektien ns. museoarvosta. Lisäksi rekisteriä käytetään objektin käyttöoikeuden määrittelyssä (mm. tiedot tekijänoikeuksien omistajista).

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan aineistoa museon kokoelmiin luovuttaneilta henkilöiltä seuraavat tiedot: nimi, taustayhteisö, tehtävänimike, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite. Halutessaan asiakas voi kieltää nimensä ilmoittamisen myöhemmissä aineiston käyttöä koskevissa yhteyksissä. Aineistoista kirjataan erityyppisiä käyttöhistoria- ja omistustietoja, mukana myös henkilötietoja. Lisäksi tekijänoikeuksien alaisten materiaalien kohdalla voidaan ilmoittaa oikeuksien omistajista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Luovuttajalta (rekisteröidyltä) lomakkeen laadinnan yhteydessä saadut tiedot. Muut lähteet käsittävät mm. museoon luovutetut aiemmat kokoelmat sekä erityyppisen kirjallisuustutkimuksen.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan harkinnan mukaisesti, luovuttajan salliessa, kokoelmatyön asiakkaille. Aineiston käyttöhistoria- ja omistustietoja voidaan tuoda esiin myös näyttelyissä ja julkaistaessa objekteja ulkoisessa verkossa silloin kun tiedot nähdään tarpeellisiksi kontekstin kannalta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä Vantaalla. Tiloihin ja objekteihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla ja erikseen valtuutetuilla henkilöillä. Luovuttaneiden rekisteristä on viety tietoja myös kokoelmanhalliintaan käytettävään MEMORON-ohjelmaan. MEMORON-ohjelmaan on pääsy ainoastaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin joita jaetaan harkinnan mukaan museon vakinaiselle ammattihenkilökunnalle. Ylläpidosta vastaa ohjelman kehittäjä Mansoft Oy joka toimii henkilötietojen käsittelijänä Ilmailumuseon lukuun. Mansoft on sopimusteitse sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vain tietosuojalainsäädännön ja museon antamien hyväksyttyjen ja dokumentoitujen ohjeistusten mukaan.

 

Tarkastusoikeus

Eri pyynnöstä voidaan rekisteröidyn tiedot tarkastaa. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi ja osoite.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Perustelluin syin voidaan henkilörekisterissä oleva virheellinen tieto korjata. Korjauspyynnöt ohjataan museon intendentille.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei hyödynnetä museon suoramainonnassa, etämyynnissä, markkinatutkimuksessa tai henkilömatrikkeleissa. Tietojen tallennuksessa otetaan huomioon aineistoja koskevat, luovutuksen yhteydessä tai myöhemmin sovitut käyttörajoitukset.

 

Päivitetty 25.5.2018

X