Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnan periaatteet

  1. Vapaaehtoisuus – Vapaaehtoinen osallistuu toimintaan omasta tahdostaan eikä siitä makseta hänelle palkkaa tai palkkiota.
  2. Avoimuus – Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa. Vapaaehtoisten määrää voidaan tarvittaessa rajoittaa, ja joihinkin töihin voidaan edellyttää tehtävänmukaista perusosaamista.
  3. Sitoutuminen – Luottamus on vapaaehtoistoiminnan kulmakiviä. Sitoutuminen tarkoittaa, että vapaaehtoinen ja museo tekevät kuten yhdessä on sovittu. Vapaaehtoisella on halutessaan oikeus lopettaa tai pitää taukoa vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoinen ilmoittaa yhteystietojen muutoksista, pitkäaikaisista esteistä ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen lopettamisesta vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilölle tai vastaavalle työnohjaajalle. Kiireellisissä tapauksissa vapaaehtoinen ilmoittaa esteestä viivytyksettä suoraan vastaavalle työnohjaajalle.
  4. Tehtävät – Vapaaehtoinen sopii etukäteen kyseessä olevan vapaaehtoisryhmän vastaavan työnohjaajan kanssa tehtävänkuvastaan ja siitä, milloin hän on käytettävissä. Vapaaehtoinen saa perehdytyksen vapaaehtoistehtäviinsä.
  5. Vastuu – Suomen Ilmailumuseosäätiön henkilökunnalla on kokonaisvastuu museon toiminnasta. Vapaaehtoinen vastaa tehtäviensä suorittamisesta sovitusti. Vapaaehtoisen tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja työtapoja esimerkiksi museo-objektien käsittelyssä ja muissa työtehtävissä. Vapaaehtoisen tulee noudattaa työturvallisuutta koskevia ohjeita ja käyttää asianmukaisia suojavälineitä. Vapaaehtoinen ei voi myöntää kolmansille osapuolille pääsyä museon tiloihin. Vapaaehtoinen saa perehdytyksen ICOMin museotyön eettisiin periaatteisiin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
  6. Luottamuksellisuus – Vapaaehtoinen ei kerro ilman lupaa sivullisille Suomen Ilmailumuseota koskevia luottamuksellisia asioita, jotka liittyvät museon toimintaan, kokoelmiin, vapaaehtoisiin, henkilöstöön, yhteistyökumppaneihin tai asiakkaisiin.
  7. Kuvaaminen museon tiloissa – Museon yleisötiloissa (aula, ravintola, näyttelyt, kokous- ja simulaattoritilat) valokuvaaminen ja kuvien ei-kaupallinen julkaiseminen on museon yleisten asiakaskäytäntöjen mukaisesti lähtökohtaisesti sallittua, muiden museokävijöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Ei-julkisissa tiloissa (kuten kokoelma- ja työskentelytilat) kuvaamisesta ja kuvien julkaisusta on sovittava erikseen museon henkilökunnan kanssa. Vapaaehtoiset eivät voi myöntää kuvaus- ja julkaisulupaa kolmansille osapuolille.
  8. Vapaaehtoistoiminnassa syntyneen aineiston käyttö – Vapaaehtoistoiminta voi sisältää tekijän- tai lähioikeuden alaista ns. luovaa työtä, kuten valokuvaamista tai tehdyn työn raportointia. Vapaaehtoisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin museon henkilökuntaan. Museolla on oikeus ilman erillistä korvausta käyttää viestinnässään, tallentaa kokoelmiinsa ja jakaa kolmannelle osapuolelle vapaaehtoistoiminnan aikana syntyneitä tuotoksia alkuperäinen tekijä mainiten ja isyysoikeutta kunnioittaen. Oikeus säilyy museolla vapaaehtoissuhteen päätyttyä eikä sulje pois vapaaehtoisen muuta käyttöä luomalleen aineistolle. Mahdolliset poikkeukset sovitaan vapaaehtoisten kanssa erikseen esimerkiksi isompien projektien kohdalla.
  9. Kokoelmiin liittyvät oikeudet – Kokoelmaobjektien voimassa olevia tekijän- ja lähioikeuksia sekä käyttölupia tulee noudattaa, jos aineistoa on esimerkiksi digitoituna päätynyt työtehtävän yhteydessä väliaikaisesti vapaaehtoisen haltuun. Materiaalia ei tule käyttää edelleen itsenäisesti ilman museon suostumusta
  10. Vakuutukset – Vapaaehtoistyön aikana vapaaehtoinen kuuluu museon ottaman talkoovakuutuksen ja vastuuvakuutuksen piiriin.

 

X