Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste

VAPAAEHTOISREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Suomen Ilmailumuseo / Suomen Ilmailumuseosäätiö
  Osoite: Karhumäentie 12, 01530 Vantaa
  Muut yhteystiedot: puh. 09 8700 870, info(at)ilmailumuseo.fi
 2. Rekisterin yhteyshenkilö
  Nimi: Pia Illikainen
  Puhelin: 044 239 5030
  Sähköposti: pia.illikainen(at)ilmailumuseo.fi
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoisten rekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Suomen Ilmailumuseossa vapaaehtoisina työskentelevien yhteystietojen tallentaminen.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot vapaaehtoisista:
 • Vapaaehtoisen nimi
  • Puhelinnumero
  • Katuosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymävuosi
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoisten museolle vapaaehtoissopimuksen, tai muun vapaamuotoisen mallin kautta ilmoittamista tiedoista.
 1. Tiedon säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin rekisteröity on vapaaehtoistyöntekijänä Suomen Ilmailumuseossa.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Ilmailumuseon vapaaehtoisten tiedot tallennetaan excel-muotoiseen rekisteriin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A.
  Manuaalinen aineisto
  Rekisteristä syntyy satunnaista manuaalista aineistoa, esimerkiksi osanottajalistoja.
  B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
  Rekisteri säilytetään Suomen Ilmailumuseon palvelimella. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain Suomen Ilmailumuseon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
 2. Rekisteröidyn oikeudet
  A.
  Oikeus saada pääsy tietoihin
  Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.
  B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
  C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
  D. Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa osoittamalla pyyntönsä rekisterin yhteyshenkilölle.
  E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 3. Tietoja käsittelevät tahot
  Suomen Ilmailumuseon henkilökunta.
X