Vapaaehtoisrekisteri

Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnan rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Ilmailumuseo / Suomen Ilmailumuseosäätiö
Osoite: Karhumäentie 12, 01530 Vantaa
Muut yhteystiedot: Puh. (0)9 8700 870, info@ilmailumuseo.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Rekisterin nimi

Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoisten rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Museolaki (729/1992), Valtioneuvoston asetus museoista (2005/1192). Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuojalakiin (1050/2018).

Henkilötietoja käytetään Suomen Ilmailumuseossa vapaaehtoisina työskentelevien henkilökorttia ja yhteydenpitoa varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

-valokuva

-nimi

-sähköpostiosoite

-osoite

-puhelinnumero

-syntymävuosi

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan vapaaehtoisen allekirjoittaman Suomen Ilmailumuseon vapaaehtoissopimuksen, tai muun vapaamuotoisen sopimusmallin kautta ilmoitetuista tiedoista.

Tiedon säilytysaika

Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii vapaaehtoisena Suomen Ilmailumuseossa. Nimi, palvelustiedot ja valokuva säilytetään myös tämän jälkeen osana museon oman toiminnan tallennusta. Pyynnöstä myös nämä tiedot poistetaan museon rekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjän ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteristä syntyy manuaalisena aineistona vapaaehtoistoiminnan sopimus. Rekisteristä syntyy henkilökortti, joka luovutetaan vapaaehtoiselle hänen vapaaehtoistoimintansa ajaksi. Rekisteristä syntyy satunnaista manuaalista aineistoa, esimerkiksi osanottajalistoja.

B. Digitaalinen aineisto

Rekisteristä syntyy digitaalisena aineistona valokuva sekä henkilö- ja yhteystietorekisteri.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Ilmailumuseon kiinteistössä Vantaalla. Tiloihin on pääsy ainoastaan henkilökunnalla ja erikseen valtuutetuilla henkilöillä. Digitaaliseen rekisteriin tallennettuja tietoja saa katsoa ja käyttää vain siihen oikeutettu Suomen Ilmailumuseon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojärjestelmän teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyn tiedot tarkastetaan pyydettäessä. Kerro pyynnössä, mitkä tiedot haluat tarkastaa, nimesi ja yhteystietosi (sähköposti tai puhelinnumero).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Epätarkat tai virheelliset henkilötiedot korjataan tai oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Korjauspyynnöt ohjataan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröity voi pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot osoittamalla pyyntönsä rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteriin jää merkintä: poistettu vapaaehtoisen kaikki tiedot pyynnöstä.

Tietoja käsittelevät tahot

Suomen Ilmailumuseon henkilökunta.

Päivitetty 25.5.2023

X